vineri, 30 ianuarie 2009

Vanzarea gradinilor inchiriate de la primarie

Având în vedere numeroasele solicitări privind cumpărarea imobilelor grădini, aferente locuinţelor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995 sau similare, formulate de cetăţenii aflaţi în această situaţie din Mun. Codlea, precum şi înscrierea dreptului de proprietate a mun. Codlea asupra acestor imobile şi evaluarea acestora, s-a aprobat la ultima sedinta a CL modul de valorificare conform Regulamentului- efectuat de către Consiliul local Codlea- pentru imobilele- teren -proprietatea mun. Codlea, situate pe teritoriul administrativ al municipiului Codlea, jud. Braşov, după cum urmează:
clic aici pentru Regulament.


Un comentariu:

 1. REGULAMENT

  privind procedura de vanzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Codlea

  Prezentul Regulament stabileste conditiile cadru pentru vanzarea terenurilor proprietate privata a Municipiului Codlea.

  Responsabilitatea privind initierea si urmarirea procedurii de vanzare a terenurilor stabilita prin prezentul regulament revine Serviciului Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Codlea.

  Institutia Arhitectului Sef, Biroul Contabilitate, Oficiul juridic-contencios, Comisiile de aplicare a legilor privind retrocedarile vor pune la dispozitia Serviciului Administrare Patrimoniu informatiile necesare in vederea derularii in conditii legale a procedurii de vanzare a terenurilor.

  Potrivit prezentului regulament vanzarea terenurilor se poate face:

  A. Prin licitatie publica deschisa, sau licitatie publica deschisa cu preselectie (in cazul terenurilor libere si care au deschidere directa la strada, vandute in vederea realizarii unor investitii cu impact asupra dezvoltarii economice locale)

  B Vanzare directa, fara licitatie publica (in cazul terenurilor folosite de gospodarii ale populatiei sau agenti economici)

  1. Initiatorul vanzarii-cumpararii unui teren poate fi atat Consiliul local al Municipiului Codlea cat si orice persoana fízica sau juridica interesata.

  Indiferent de forma de vanzare, marime, amplasament sau destinatia terenurilor, in momentul vanzarii, procedura de vanzare va cuprinde obligatoriu urmatoarele etape:

  2. Determinarea situatiei juridice a terenului

  2.1. Terenurile supuse procedurilor de vanzare trebuie sa figureze in evidentele de publicitate imobiliara ca bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Codlea.

  2.2. Serviciul Administrare Patrimoniu va solicita Consiliului Local aprobarea trecerii terenului in proprietatea privata a Municipiului Codlea si va intocmi documentatia necesara inscrierii proprietatii Municipiului Codlea asupra terenului in evidentele de publicitate imobiliara.

  3. Intocmirea documentatiei tehnice

  In vederea vanzarii terenurilor sunt necesare urmatoarele documente:

  3.1. Plan de incadrare in zona scara 1:5000, eliberat de institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Municipiului Codlea;

  3.2. Plan de situatie, intocmit de o persoana fízica sau juridica autorizata;

  3.4 Schita cadastrala de incadrare si delimitare a bunului imobil, intocmita de o persoana fízica sau juridica autorizata in sistem stereo 1970;

  3.5. Certificat de urbanism insotit de avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, daca este cazul.

  4. Intocmirea documentatiei economice

  4.1. Pentru stabilirea pretului de vanzare prin negociere directa a terenului sau a pretului de pornire a licitatiei, dupa caz, Primaria Municipiului Codlea va comanda prin Serviciul Administrare Patrimoniu, Rapoarte de Evaluare a terenurilor, rapoarte intocmite de persoane fizice sau juridice autorizate.

  4.2. Raportul de evaluare va mentiona in mod obligatoriu pretul de circulatie pe piata libera a terenurilor din zona.

  4.3. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vanzare-cumparare la notar vor fi suportate de cumparator.

  A. Vanzarea terenurilor prin licitatie publica deschisa sau licitatie publica deschisa cu preselectie.

  A.1.In cazul indeplinirii conditiilor juridice, tehnice si economice, Serviciul Administrare Patrimoniu va intocmi documentatia necesara organizarii licitatiei.

  A.2. Conditiile de vanzare a terenului si Caietul de Sarcini se promoveaza in Consiliul Local al Municipiului Codlea in vederea aprobarii.

  A.3. Pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic decat pretul de circulatie pe piata libera a terenurilor din zona.

  A.4 Promovarea pe piata a ofertei

  A.4.1.Promovarea pe piata a ofertei de vanzare se va face atat pe plan intern cat si pe plan extern prin mass-media, in vederea atragerii de investitori interesati de oferta municipiului.

  A.4.2. Întocmirea documentaţiei pentru licitaţie, a Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de vînzare a terenului şi organizarea licitaţiei revine Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Codlea, potrivit legii şi în condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local.

  A.4.3. În urma licitaţiei, se întocmeşte contractul de vânzare – cumpărare între Municipiul Codlea prin reprezentanţii legali şi cumpărător. Contractul va fi autentificat în faţa notarului public.

  A.4.4. Contractul de vânzare – cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu reglementările

  urbanistice stabilite prin PUD sau PUZ şi funcţiunile permise ale zonei.

  A.4.5. Reglementările cuprinse în contract se vor nota în Cartea Funciară la foaia de sarcini pentru o durata de 10 ani.

  B. Vânzarea directă a terenurilor folosite de gospodării ale populaţiei sau agenţi

  economici.

  B.1. Pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile aflate în proprietatea privată a Municipiului Codlea libere de sarcini, şi care sunt folosite de gospodării ale populaţiei sau agenţi economici.

  Consideraţii Generale

  Vânzarea prin negociere directă a terenurilor folosite de gospodării ale populaţiei şi agenţi economici se poate face doar în baza unui PUD sau PUZ care va stabili reglementările urbanistice şi funcţiunile zonei.

  Intocmirea PUD-ului sau PUZ-ului precum şi a Raportului de Evaluare se va face în baza

  acordului de principiu al Consiliului Local exprimat prin Hotărâre.

  Raportul de evaluare va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a

  terenurilor din zonă.

  Preţul negociat nu poate fi mai mic decât preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă, stabilit prin raportul de evaluare.

  Preţul negociat între cumpărătorul terenului şi Comisia de negociere a Consiliului Local va fi supus aprobării Consiliului Local.

  În cazul aprobării de către Consiliul Local a preţului negociat, Serviciul Administrare Patrimoniu va întocmi Contractul de Vânzare – Cumpărare care va cuprinde reglementările urbanistice stabilite prin PUD sau PUZ precum şi funcţiunile zonei.

  Reglementările cuprinse în PUD sau PUZ se vor nota în Cartea Funciară la foaia de sarcini .

  B.1.1. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor folosite de gospodării ale populaţiei se poate face în următoarele condiţii:

  Solicitantul terenului trebuie să facă dovada utilizării efective a acestuia ca grădină sau curte aferentă locuinţei sau teren ocupat de construcţii (casă sau anexe gospodăreşti) ori acces la proprietate.

  Solicitantul terenului trebuie să facă dovada privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local. In cazul in care folositorul terenului nu face dovada achitării taxei de folosintă a terenului, cererea de cumpărare a terenului va fi înaintată Consiliului local doar după achitarea taxei datorate pentru ultimii 5 ani (exceptând situaţia in care acesta poate face dovada ca foloseste terenul de la o alta dată).

  Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile folosite de gospodării ale populaţiei care au front la una sau mai multe străzi care prin formă şi întinderea lor permit construirea unei locuinţe sau a altei funcţiuni permisă în zonă.

  B.1.2. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor folosite de agenţii economici se poate face în următoarele condiţii:

  Agentul economic face dovada că utilizează efectiv terenul proprietate a Municipiului Codlea pentru desfăşurarea activităţilor economice: hale, ateliere, şoproane, platforme de depozitare, parcări auto,birouri şi alte asemenea.

  Agentul economic trebuie să dovedească buna credinţă privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local. In cazul in care solicitantul terenului nu face dovada achitării taxei de folosintă a terenului, cererea de cumpărare a terenului va fi înaintată Consiliului local doar după achitarea taxei datorate pentru ultimii 5 ani (exceptând situaţia in care acesta poate face dovada ca foloseste terenul de la o alta dată).

  Terenul solicitat spre cumpărare prin negociere directă asigură accesul la proprietate în cazul în care aceasta nu există.

  Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile fără construcţii cu front la una sau mai multe străzi şi care prin forma şi întinderea lor pot fi valorificate de către Consiliului Local al Municipiului Codlea prin licitaţie publică.

  B.2. Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile care au fost revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, în baza legilor proprietăţii.

  B.3. Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile a căror situaţie juridică este reglementată prin contracte de concesiune aprobate de Consiliul Local al Municipiului Codlea a căror suprafaţă depăşeşte 150 mp.

  B.4. Nu pot face obiectul vânzării terenurile ocupate de garaje auto, precum şi terenurile afectate de reţele edilitare aflate în proprietatea publică a Municipiului Codlea .

  B.5. Vînzarea directă a terenurilor se va face după întrunirea tuturor condiţiilor juridice, tehnice şi economice stabilite la punctele 1, 2, 3, 4, B1, B1.1 şi B1.2 din prezentul regulament.

  La solicitarea concesionarului terenurile având o suprafaţă de până la 150 mp. pot face obiectul vînzării prin negociere directă în următoarele condiţii:

  a) terenul este ocupat de construcţii realizate conform Autorizaţiei de construcţie eliberată de Primăria Municipiului Codlea sau concesionarul face dovada proprietatii asupra constructiilor.

  b) concesionarul a achitat faţă de bugetul local toate obligaţiile datorate.

  c) prin cererea de cumpărare, concesionarul solicită rezilierea contractului de concesiune şi acordul de principiu al Consiliului Local privind cumpărarea prin negociere directă a terenului.

  d) în urma negocierii preţului de vânzare se va supune aprobării Consiliului Local rezilierea contractului de concesiune şi aprobarea preţului de vânzare negociat.

  B.6. În cazul vînzării terenurilor aferente curţilor comune, vânzarea se va face conform unei defalcări întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată.

  B.7. In cazul in care unul dintre utilizatorii terenului nu doreste sa cumpere terenul, acesta va putea sa mentina contractul de inchiriere pentru terenului. Aceasta optiune va fi solicitata, personal, in scris.

  B.8. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori ai terenului refuza atat cumpararea cat si mentinerea contractului de inchiriere pentru teren, defalcarea terenului se va face in favoarea celorlalti solicitanti. Refuzul cumparararii si a inchirierii se va face in scris.

  B.9. Vînzarea va fi supusă aprobării Consiliului Local numai dacă schiţa de defalcare este însuşită prin acordul scris al tuturor proprietarilor din curte.

  B.10. În cazul vânzării directe a terenurilor folosite de gospodării ale populaţiei ca şi curţi şi grădini sau de agenţi economici, aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare se face de către Consiliul Local al Municipiului Codlea prin Hotărâre.

  B.11. Plata pretului se va face in urmatoarele moduri:

  a) achitarea unui avans de 30% la data incheierii contractului de cumparare, restul in rate egale in decurs de 3 ani si prin aplicarea dobanzii de referinta a BNR;

  b) in cazul platii integrale a contravalorii contractului sau a diferentei ramasa de plata se va aplica o reducere de 25% a acesteia.

  B.12. În baza Hotărârii Consiliului Local privind vânzarea terenului se întocmeşte contractul de vânzare – cumpărare între Municipiul Codlea prin reprezentanţii legali în calitate de vânzător şi cumpărător. Contractul va fi autentificat în faţa notarului public.

  B.13. Cu aplicarea prezentului Regulament se încredinţează Serviciul Administrare Patrimoniu, Instituţia Arhitectului şef, Biroul contabilitate si Oficiul Juridic- Contencios.

  .

  Blog Erwin Albu www.zeiden.ro

  Codlea 26 ianuarie 2009

  RăspundețiȘtergere